Semantic web

Web tương lai

Từ những buổi sơ khai những năm 1980, web đơn giản chỉ là những đoạn siêu văn bản (hypertext) được trình bày bố cục theo một số quy tắc nhất định và được liên kết với nhau. Tới những năm 1990, cùng với mạng Internet phát triển, giao thức truyền dữ liệu siêu văn bản ra đời (Hypertext Transfer Protocol – HTTP), web đã định hình và được thể hiện dưới dạng một ngôn ngữ chính thức (Hypertext Markup Language – HTML).